top of page

CERTIFICATE

​SQI

cerificate_CUT.png

Service Quality Institution หรือ SQI เป็นสถาบันคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ

นำโดย ดร.รัชชุมา หุตายน ซึ่งมีโอกาสให้คำปรึกษา และ วางระบบการให้บริการให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจค้าปูน ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจศูนย์การค้า ธนาคาร ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากลูกค้า จากประสบการณ์การวางระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า นำไปสู่การจัดตั้ง Service Quality Institution หรือ SQI เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคเมื่อสินค้าไม่แตกต่าง สามารถสร้างความต่างได้จากการให้บริการชั้นเลิศ

“ทุกสิ่งมิได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการบรรจงสร้างและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า”

เราเชื่อว่า 

Certificate TOP
WHAT_IS_SQI_2.jpg

เป็นสถาบันคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ นำโดย ดร.รัชชุมา หุตายน ซึ่งมีโอกาสให้คำปรึกษา และ วางระบบการให้บริการให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจค้าปูน ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจศูนย์การค้า ธนาคาร ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากลูกค้า จากประสบการณ์การวางระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโต

ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า นำไปสู่การจัดตั้ง Service Quality Institution หรือ SQI เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคเมื่อสินค้าไม่แตกต่าง สามารถสร้างความต่างได้จากการให้บริการชั้นเลิศ เราเชื่อว่า “ทุกสิ่งมิได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการบรรจงสร้างและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า”

Service Quality Institution

SQI

ABOUT

About SQI

What is SQI

SQI คือเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการ SQI ที่ใช้โมเดลในการบริหารคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกกับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

คุณภาพการให้บริการ

นโยบาย

01

องค์กรต้องกำหนดนโยบาย ทิศทาง ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรและสนับสนุน พลักดัน ส่งเสริม ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่องค์กรต้องให้ความสำคัญโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการ SQI

S.png

Customer Needs & Expectation

การค้นหาความต้องการและความคาดหวัง

02

การค้นหาความต้องการและความคาดหวัง ( Customer Needs & Expectation) เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า

SQI_Dealer.jpg
SQI_Customer.png
Q.png

Experience

Customer

Design

03

เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า

SQI_Experience.jpg
SQI-DICUMENT.PNG
SQI-DICUMENT_2.PNG

Information

technology

for provision of services

04

หัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า

สร้างนวตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาปรับปรุง

05

องค์กรต้องกำหนดนโยบาย ทิศทาง ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรและสนับสนุน พลักดัน ส่งเสริม ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่องค์กรต้องให้ความสำคัญโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการ SQI

หัวใจสำคัญ

คือการพัฒนาพนักงาน

06

การพัฒนาพนักงาน คือหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างจิตสำนึก และ การกระตุ้นจูงใจพนักงาน ในการให้บริการ

SQI_Heart.png

ให้ความสำคัญกับ

07

สถานที่รับรองลูกค้า

อุปกรณ์ ทรัพยากร ที่พร้อม และ เพียงพอต่อการให้บริการ จัดเตรียมได้เหมาะสมกับลูกค้า

I.png

และติดตาม

ประเมิน

08

ผลการให้บริการ ที่ต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม จับต้องได้

จัดทำคู่มือ

การให้บริการสำหรับพนักงาน

09

การให้บริการสำหรับพนักงาน

SQI_service_Mac_2.png

เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ

SQI

กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อดูไฟล์ขนาดเต็ม 

Download

Benefits

SQI_ICON_1.png

ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์

การให้บริการเชิงบวก จากบริการแบบมืออาชีพ ส่งผลไปสู่ ความประทับใจ และ กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

SQI_ICON_2.png

ได้สร้างระบบการบริหารจัดการ

ได้สร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และ เป็นการออกแบบเฉพาะองค์กร

SQI_ICON_3.png

ระบบการประเมินผลที่ชัดเจน

ระบบการประเมินผลที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ตรงจุด ชัดเจน ซึ่งเป็นการประเมินจากสถานการณ์บริการจริง จากผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว

SQI_ICON_4.png

สร้างความยั่งยืน

ในการรักษาระดับการให้บริการที่อยู่กับองค์กรและมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัคร รับรองเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI

bottom of page