CERTIFICATE

​SQI

Service Quality Institution หรือ SQI เป็นสถาบันคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ

นำโดย ดร.รัชชุมา หุตายน ซึ่งมีโอกาสให้คำปรึกษา และ วางระบบการให้บริการให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจค้าปูน ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจศูนย์การค้า ธนาคาร ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากลูกค้า จากประสบการณ์การวางระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า นำไปสู่การจัดตั้ง Service Quality Institution หรือ SQI เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคเมื่อสินค้าไม่แตกต่าง สามารถสร้างความต่างได้จากการให้บริการชั้นเลิศ

“ทุกสิ่งมิได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการบรรจงสร้างและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า”

เราเชื่อว่า 

 

เป็นสถาบันคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ นำโดย ดร.รัชชุมา หุตายน ซึ่งมีโอกาสให้คำปรึกษา และ วางระบบการให้บริการให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจค้าปูน ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจศูนย์การค้า ธนาคาร ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากลูกค้า จากประสบการณ์การวางระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโต

ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า นำไปสู่การจัดตั้ง Service Quality Institution หรือ SQI เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคเมื่อสินค้าไม่แตกต่าง สามารถสร้างความต่างได้จากการให้บริการชั้นเลิศ เราเชื่อว่า “ทุกสิ่งมิได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการบรรจงสร้างและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า”

Service Quality Institution

SQI

ABOUT

 

What is SQI

SQI คือเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการ SQI ที่ใช้โมเดลในการบริหารคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกกับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

คุณภาพการให้บริการ

นโยบาย

01

องค์กรต้องกำหนดนโยบาย ทิศทาง ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรและสนับสนุน พลักดัน ส่งเสริม ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่องค์กรต้องให้ความสำคัญโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการ SQI

Customer Needs & Expectation

การค้นหาความต้องการและความคาดหวัง

02

การค้นหาความต้องการและความคาดหวัง ( Customer Needs & Expectation) เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า

Experience

Customer

Design

03

เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า

Information

technology

for provision of services

04

หัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า

สร้างนวตกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาปรับปรุง

05

องค์กรต้องกำหนดนโยบาย ทิศทาง ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรและสนับสนุน พลักดัน ส่งเสริม ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่องค์กรต้องให้ความสำคัญโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการ SQI

หัวใจสำคัญ

คือการพัฒนาพนักงาน

06

การพัฒนาพนักงาน คือหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างจิตสำนึก และ การกระตุ้นจูงใจพนักงาน ในการให้บริการ

ให้ความสำคัญกับ

07

สถานที่รับรองลูกค้า

อุปกรณ์ ทรัพยากร ที่พร้อม และ เพียงพอต่อการให้บริการ จัดเตรียมได้เหมาะสมกับลูกค้า

และติดตาม

ประเมิน

08

ผลการให้บริการ ที่ต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม จับต้องได้

จัดทำคู่มือ

การให้บริการสำหรับพนักงาน

09

การให้บริการสำหรับพนักงาน

เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ

SQI

กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อดูไฟล์ขนาดเต็ม 

Benefits

ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์

การให้บริการเชิงบวก จากบริการแบบมืออาชีพ ส่งผลไปสู่ ความประทับใจ และ กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ได้สร้างระบบการบริหารจัดการ

ได้สร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และ เป็นการออกแบบเฉพาะองค์กร

ระบบการประเมินผลที่ชัดเจน

ระบบการประเมินผลที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ตรงจุด ชัดเจน ซึ่งเป็นการประเมินจากสถานการณ์บริการจริง จากผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว

สร้างความยั่งยืน

ในการรักษาระดับการให้บริการที่อยู่กับองค์กรและมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

สนใจสมัคร รับรองเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI