top of page
03_SCI.jpg
ด้านบน HOME

News update and Activities update

17/02/2020 Website update

17/02/2020 Website update

17/02/2020 Website update

13/03/2020 Website update

ภาพบรรยากาศ

ABOUT SQI

Service Quality Intuition หรือ SQI เป็นสถาบันคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการให้บริการให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ นำโดย ดร.รัชชุมา หุตายน ซึ่งมีโอกาสให้คำปรึกษา และ วางระบบการให้บริการให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำ

SQI TEAM

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

Project

Leader

SQI_T_Ratchuma.png

ดร.รัชชุมา หุตายน

Team_Aunz.png

ดร. ชัยฤกษ์ สอนเจริญ

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

Team_Anupap.png

อาจารย์ อานุภาพ โหตระภวานนท์ 

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ประสานงานโครงการฯ

Team_worawut.png

อาจารย์ วรวุฒิ จงถิ่นสุวรรณ

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

bottom of page