top of page

Learning Crouse 

หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1

SQI
Assessor 

หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI โดยผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้สามารถโทรสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้าได้
 
    เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิด ไตรมาสละ 1 รุ่น หรือ 3 รุ่นต่อปีเท่านั้น ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด จึงสามารถเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการกับสถาบัน SQI ได้


สำหรับท่านที่สนใจสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างด้านล่างและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้รายละเอียดต่อไปคะ

 

TOP LEARNING

หลักสูตรที่ 2

SQI
Master Trainer

    พนักงานผู้ให้บริการ ควรได้เข้าในเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุม เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI ในเชิงปฏิบัติ


เหมาะสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าและพนักงานสนับสนุนงานบริการ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการขอรับรองเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI

หลักสูตรที่ 3

SQI for Management
 

    สำหรับองค์ที่สนใจใช้ เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI ในองค์กร ควรเริ่มจากการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารได้เข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI เพื่อนำไปใช้ในองค์ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI วิธีการบริหาร การปรับใช้และการออกแบบการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์เชิงบวก

หากต้องการรายละเอียดท่านสามารถ โทรสอบถามได้ที่ 081-921-3322 หรือ อีเมล์มาที่ XXXX @hotmail.com

หลักสูตรที่ 4

SQI For Service Agent

    พนักงานผู้ให้บริการ ควรได้เข้าในเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยเนื้อหาจะครอบคลุม เกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI ในเชิงปฏิบัติ


เหมาะสำหรับพนักงานบริการส่วนหน้าและพนักงานสนับสนุนงานบริการ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการขอรับรองเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI

หลักสูตรที่ 5

SQI
Mystery Shopper

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับ การวัดผลเพื่อรับรองเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ SQI ซึ่งจะประเมินคุณภาพการให้บริการโดยใช้ Mystery Shopper ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพการให้บริการ SQI

 

ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะเป็น Mystery Shopper ต้องฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการ SQI

G Service

Great Service

หลักสูตร

Great Service for Front-line

หลักสูตร ที่ 1

หลักสูตรการให้บริการสำหรับพนักงานบริการที่ต้องพบปะ มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง โดยเนื้อหาหลักสูตร จะปูพื้นฐานของการให้บริการอย่างง่าย สร้างจิตสำนึกเชิงบวกในการให้บริการ ไปจนถึง

การสื่อสารขณะให้บริการ
การแสดงพฤติกรรมการให้บริการ
การแต่งกายที่เหมาะสมกับตน
การใช้ภาษากายในขณะให้บริการ

รวมถึงวิธีการรับมือลูกค้าร้องเรียนแบบง่าย หากสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรติดต่อขอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ 086-377-9352

SQI_Deal.jpg

หลักสูตร ที่ 2

Great Service for Support team

ทราบหรือไม่ ว่างานบริการจะออกดีเป็นเลิศ หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทีมสนับสนุนการให้บริการ ที่ต้องเข้าใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความพึงพอใจ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่หลายๆองค์กรจัดให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้วิธีการบริการภายใน เพื่อให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีไปสู่ลูกค้าภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเคล็ดลับความสำเร็จ

“คุณ”

คือปัจจัยแห่งความสำเร็จของการให้บริการ

SQI_We_are.jpg

ศิลปะ

การเปลี่ยนการประสานงาน เป็น การให้บริการภายใน

SQI_Check_list.jpg

การสื่อสาร

เพื่อการบริการ

และการส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

SQI_CO_OP.jpg

หากสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรติดต่อขอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ 

086-377-9352

หลักสูตร ที่ 3

Service Management

for manager / supervisor

การบริหารงานบริการ เป็นทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ ที่ผู้จัดการ ผู้บริหารต้องเข้าใจ ธรรมชาติของงานบริการ ที่มีลักษณะเฉพาะในการบริหารจัดการ เพราะเป็นการบริหาร 7P’S ให้ทรงพลังที่สุด การเรียนรู้วิธีการกระตุ้นจูงใจ สร้างพลังเชิงบวกให้พนักงานบริการ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริการนั้นส่วนใหญ ขับเคลื่อนด้วย “หัวใจ” ที่ส่งมาจากผู้บริหาร

ท่านที่สนใจหลักสูตรนี้ สอบถามและขอรายละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาได้ที่ 086-377-9352

Management

Service Design

หลักสูตร ที่ 4

การบริหารงานบริการ เป็นทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ ที่ผู้จัดการ ผู้บริหารต้องเข้าใจ ธรรมชาติของงานบริการ ที่มีลักษณะเฉพาะในการบริหารจัดการ เพราะเป็นการบริหาร 7P’S ให้ทรงพลังที่สุด การเรียนรู้วิธีการกระตุ้นจูงใจ สร้างพลังเชิงบวกให้พนักงานบริการ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการบริการนั้นส่วนใหญ ขับเคลื่อนด้วย “หัวใจ” ที่ส่งมาจากผู้บริหาร ท่านที่สนใจหลักสูตรนี้

สอบถามและขอรายละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาได้ที่

086-3779352

SQI_Manage.png
SQI_Price.png

พบกับหลักสูตรยอดฮิต หลักสูตรอันดับหนึ่งที่ให้เทคนิคการบริการลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง หรือ ลูกค้าที่ยากต้องการดูแล เพราะการบริการ เราจะพบกับลูกค้าที่หลากหลาย และลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง เป็นลูกค้าที่ยากต่อการดูแล หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการค้นหาโจทย์ความยากในใจลูกค้า และ วิธีการเสนอบริการที่ตรงใจกับลูกค้าที่แตกต่าง ที่สำคัญเทคนิคการบริการแบบป้องกันมิให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่

สอบถามและขอรายละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาได้ที่

086-377-9352

Hight Demanding

Management

หลักสูตร ที่ 5

การรับมือ

และการบริหารอารมณ์ลูกค้า

การขายและการบริการ เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ ดังนั้นการรับมือและการบริหารอารมณ์ลูกค้าที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่พนักงานและพนักงานผู้ให้บริการจำเป็นต้องเรียนรู้ ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะลูกค้าแต่ละอารมณ์และวิธีการให้บริการและวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันเพื่อให้ เราสามารถปิดการขายและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าต่อไป

สอบถามและขอรายละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาได้ที่

086-377-9352

SQI_Customer_2.png

หลักสูตร ที่ 6

Communication

ศิลปะการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

Service

หลักสูตร ที่ 7

SQI_Service_1.jpg
SQI_Service_2.jpg

หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการให้บริการคือ “การสื่อสาร” ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ การเปิดการขาย จนกระทั่งการปิดการขาย รวมถึง การให้บริการหลังการขาย เคล็ดลับสำคัญของการสื่อสารในแต่ละช่วง จะต้องทำอย่างไร พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้เรียนรู้.....

bottom of page